Privacybeleid

WEBSHOP CDSCA


De begunstigde verklaart kennis te hebben genomen van de “Bescherming van de persoonlijke levenssfeer” en er akkoord mee te gaan.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De CDSCA houdt in zijn sociale zetel een register bij waarin volgende gegevens van zijn begunstigden (met hun goedkeuring) worden opgenomen:

Deze gegevens worden verwerkt conform de “Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” (08/12/1992). De CDSCA is verantwoordelijk voor de verwerking ervan.

De persoonsgegevens worden verwerkt voor het beheer en de administratie in functie van een goede klantenrelatie. De gegevens worden eveneens gebruikt voor informatieve doeleinden. Ze kunnen daartoe worden overgemaakt aan instellingen, die de gegevens voor rekening van de CDSCA verwerken.

De begunstigde kan een overzicht vragen van deze persoonsgegevens. Conform artikel 12 van bovenvermelde wet, heeft hij het recht foutieve gegevens te laten verbeteren.

Conform de wettelijke bepalingen kan hij zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor informatieve doeleinden.

De begunstigde kan hiervoor contact opnemen met de CDSCA op volgend adres: Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie Dienst INFOCOM Kwartier Koningin Astrid Bruynstraat 1 – Blok F0, 1120 BRUSSEL.